นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัดบริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ที่ธุรกิจได้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผย บริษัทฯจึงขอแจ้งนโยบายในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ดังนี้

1 คำจำกัดความ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ “บุคคลธรรมดา” ที่ทำให้สามารถ “ระบุตัวบุคคลนั้นได้” ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ กฎหมายและกฎระเบียบที่ ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนอง เดียวกัน

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจ/หน้าที่ตัดสินใจในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือรับคำสั่งจาก ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 41 และ มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี

2 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัว ประชาชน วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อจัดส่ง ไปรษณีย์ เลขที่หนังสือเดินทาง อีเมล เสียงสนทนา และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ

2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของท่าน เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประวัติเกี่ยวกับการทำงาน

ของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้างของท่าน

2.1.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับบัตร

เครดิต และรายละเอียดหรือข้อมูล เกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ

2.1.4รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการต่างๆ ที่ท่านเคยซื้อจากเรา หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกัน การเปลี่ยนแปลง /การทำธุรกรรมเกี่ยวกับ กรมธรรม์ วิธีการจ่ายเบี้ยประกันภัย ประวัติการชำระเบี้ยประกันภัย หรือประวัติ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการใช้สิทธิ ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของเรา หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่นๆ

2.1.5 รายละเอียดรถยนต์ (ยี่ห้อ รุ่น ปี เลขตัวถัง) รายละเอียดด้านประกันภัยรถยนต์ (ประเภทประกันภัย วันคุ้มครอง วันสิ้นสุด) สถานะทางกฎหมาย เช่น สถานะเกี่ยวกับการฟอกเงิน สถานะเกี่ยวกับการสนับสนุน เงินแก่การก่อการร้าย ภาวะล้มละลาย สถานะตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการ ป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)

2.1.6 ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เมื่อท่าน ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเรา และอาจรวมถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริการอื่น เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ IP Address คุกกี้ (cookies) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (User Profile) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูล เครือข่ายไร้สายและข้อมูลครือข่ายทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นจำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญากับบริษัท หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการพิจารณาเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านได้

2.1.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติสุขภาพ เพื่อการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการ พิจารณารับประกันภัย ตลอดจนการให้บริการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเพื่อการดำเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ยินยอมให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถรับประกัน และให้บริการใด ๆ แก่ท่านได้

2.1.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างไร

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยวิธีต่อไปนี้

3.1 เมื่อท่านแสดงเจตนาจะซื้อหรือใช้ประกันภัยส่วนบุคคล ประกันภัยกลุ่ม และ/หรือเมื่อท่านเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการต่าง ๆ ทางออนไลน์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่นๆ ของเรา (“ผลิตภัณฑ์” หรือ“บริการ”)

3.2 เมื่อท่านส่งเอกสารและใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อซื้อหรือใช้ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูล ขณะที่ พิจารณาจะซื้อหรือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของเรา

3.3 เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนังสือหรือวาจา โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายใด จะเป็นผู้ติดต่อฝ่ายนั้นก่อนหรือไม่ก็ตาม

3.4 เมื่อท่านส่งคำร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ หรือคำร้องขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ รวมถึงการส่งแบบฟอร์ม และเอกสารเกี่ยวกับการขอรับบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

3.5 เมื่อท่านติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย นายหน้า คนกลางประกันภัย ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน หรือบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท”) ผ่าน ทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ การพบปะกันโดยตรง การ สัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด

3.6 เมื่อเราได้รับการแนะนำเกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรและ คู่ค้าของเรา

3.7 เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด การประกวด การจับ ฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือการแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของเรา และ/ หรือ บุคลากรและคู่ค้าของเรา

3.8 เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ได้รับข้อมูล จากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือ แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล (Data Providers) แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรผู้ ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น สมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ ใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่าน ซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ การรับประกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ การร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ที่ซื้อหรือใช้โดยท่าน (“แหล่งข้อมูลที่เป็น บุคคลภายนอก”)

3.9 เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม กฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแลในประการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่เรา (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว ผู้ชำระเงิน ตามกรมธรรม์ หรือผู้รับ ประโยชน์) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งรับรองและ รับประกัน ว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบาย ฉบับนี้

3.10 จะทำการบันทึก จัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติบนทุกๆ ธุรกรรมที่ท่านได้ทำผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่ค้นดูข้อมูล ต่างๆ ในเว็บไซต์ มักจะให้ข้อมูลเหล่านี้ให้กับเว็บไซต์ที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่ได้จัดเก็บ ข้อมูลอื่นๆจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทุกๆ ธุรกรรมที่ท่านได้เลือกทำ มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ได้เข้าใจความต้องการ ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้ใช้วิธีรวบรวมตัวเลขเพื่อจัดทำสถิติ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า เทคโนโลยีของเราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ ทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น

3.11 การใช้งานคุกกี้ (Cookies)คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแล็ปท๊อป อุปกรณ์แท๊บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ (หากไม่ประสงค์ให้คุกกี้เข้ามาในบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน สามารถสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้) ซึ่งคุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมไม่ใช่ไวรัส และไม่สามารถส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อทราบว่าใครกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเก็บสถิติในทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน สถิตินี้ ทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างรูปแบบเนื้อหาได้ตรงกับเรื่องที่ผู้ใช้งานสนใจรวมไปถึงผู้ใช้งานอื่นๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

4 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาประกันภัย และการดำเนินการตามสัญญา กล่าวคือ

4.1.1 เพื่อเสนอขาย ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และ จัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเราให้แก่ท่าน

4.1.2 เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการ จัดการ ทำให้แล้วเสร็จ ซึ่งกาให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา และการแนะนำ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำ ขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ การเก็บเบี้ยประกันภัย และเงินค้างชำระจากท่าน การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล การเวนคืนกรมธรรม์ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ภายใต้กรมธรรม์ของท่านและการ ต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกรมธรรม์ของท่าน ตลอดจนถึงการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย (หากมี)

4.2 เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัท ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ/ หรือ บริการใหม่ของเรา หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่มีอยู่ของเรา การ ดำเนินการเพื่อทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเราให้แก่ท่าน

4.3 เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบัญชีใด ๆ ที่ท่านอาจมีกับเรา การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึ้นต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต

4.4 เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำสถิติ ได้แก่ การทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย การรายงานหรือการประเมินผลทาง การเงินที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท กลุ่มบริษัท บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับเรา

4.5 เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง ได้แก่ การสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การ ปกปิดข้อความจริง และการกระทำผิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่ สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจ บริการทางการเงินและการประกันภัย ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้องกับเรา

4.6 เพื่อการปรับโครงสร้างของบริษัท กล่าวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของ บริษัท และเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัท รวมถึงการซื้อ หรือขายธุรกิจไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ของบริษัท (หากมี)

4.7 เพื่อการให้บริการช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึง เนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริการอย่างใดอย่าง หนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยเราอาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่าง เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอป พลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเรา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณา บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย

4.8 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายบริษัท ได้แก่ การดำเนินการใด ๆ

4.8.1 เพื่อการ ปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน หรือ การตรวจสอบจากบุคคลภายนอก

4.8.2 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือ หน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม

4.8.3 เพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้ กฎหมาย หรือการให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ การสืบสวนโดยเราหรือในนามของเรา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศ และการ ดำเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่มี การตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรือเขตการ ปกครองใด ๆ หรือการดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐ และ

4.8.4 เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายใน ของเราที่ยึดถือปฏิบัติ

4.9 เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือ

ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

4.10 เพื่อพัฒนาการผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา รวมถึง การตรวจสอบและเพิ่มคุณภาพ รวมทั้งการฝึกอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา

4.11 เพื่อการดำเนินการส่งเสริมการขาย รวมถึง การดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ และ การบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการให้คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง รวมถึงการประกัน ตลอดจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น โปรแกรมให้รางวัล/ให้ผลประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์/ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล/กิจกรรมที่ไม่หวังผล และการจัดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ และ กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการ ต่อเมื่อท่านให้ความยินยอมเท่านั้น และท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมเกี่ยวกับการประมวลผลเพื่อการส่งเสริมการขายได้ตลอด โดยผ่านช่องทางการติดต่อดัง ระบุในนโยบายฉบับนี้ หรือกดปุ่ม Unsubscribe หรือ opt-out ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น SMS หรือ อีเมล์ ที่ท่านได้รับ

4.12 อื่น ๆ กล่าวคือ เพื่อการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอนุญาตให้ กระทำเป็นอย่างอื่น เราจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

5 บุคคลใดบ้างที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บุคคลต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยเราจะดำเนินใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บุคคลที่เป็นคู่ค้า พันธมิตรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ประกันภัยที่มีการเสนอขายให้แก่ท่าน หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจสนใจ เช่น บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทจัดการการลงทุนธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

5.2 ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบกลุ่ม

5.3 บุคคลผู้ดำเนินการเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดการให้ทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหน่าย หรือ ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เสนอโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทให้แก่ ท่าน ได้แก่ ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย รวมถึงบุคลากรของนายหน้าประกันภัยซึ่ง เป็นนิติบุคคล

5.4 บุคลากรและคู่ค้าของเราไม่ว่ารายใดก็ตาม ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดการต่าง ๆ หรือการ ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บริการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการ เกี่ยวกับการชำระเงิน การทวงหนี้ หรือบริการโทรคมนาคม บริการด้านเทคโนโลยี บริการ คลาวด์ บริการจัดหาผู้รับจ้างปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการจัดเก็บของ การ ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการสแกนเอกสาร บริการรับส่ง ไปรษณีย์ บริการจัดพิมพ์ บริการส่งพัสดุหรือบริการรับส่งพัสดุโดยพนักงานรับส่งพัสดุ บริการ วิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการตลาด บริการทำการวิจัย บริการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน บริการทางกฎหมาย หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการจัดให้ มีการบริหารจัดการ การดำเนินการ การปฏิบัติตามขั้นตอน หรือการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน

5.5 ผู้ให้บริการก่อนรับการประกันภัย เช่น ผู้สำรวจภัยก่อนรับประกันภัย เป็นต้น

5.6 สมาคมหรือสมาพันธ์ในภาคธุรกิจประกันภัย

5.7 หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงาน รัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่ บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลให้

5.7.1 ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/ หรือ ตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศไทย และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐใน ประเทศที่กลุ่มบริษัทตั้งอยู่ หรือ

5.7.2 ตามข้อตกลง หรือนโยบายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัท กับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.8 บริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัท

5.9 ผู้ให้คำปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ทนายความ แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา

5.10 บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือ หน่วยงานนั้น ๆ ได้

5.11 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตราบเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้บริษัทจะเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการติดต่อครั้ง สุดท้ายกับเรา บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัท มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้ง มีการทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

7.1 เพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้กับเรา

7.2 ตรวจสอบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง หรือ ขอรับสำเนา

ของข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว และ/หรือ เข้าถึงข้อมูลว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านอย่างไร

7.3 ขอให้เราทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้อง

7.4 ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

7.5 ขอให้จำกัดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

7.6 ขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

7.7 ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายที่ใช้ บังคับจะอนุญาต นอกจากสิทธิของท่านตามที่ระบุข้างต้น ท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้น

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมาย อนุญาต หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบ และ/หรือจะขอความ ยินยอมจากท่าน (หากกฎหมายกำหนด ให้ต้องได้รับความยินยอม)

9. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่

รายละเอียดของบริษัทฯ

ชื่อ: บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด

ที่อยู่: 976 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการติดต่อ: 0851999692 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30

อีเมล์ contact@mightybroker.co.th


นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจะได้รับการดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางที่คุณเข้าชมในแต่ละครั้ง หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สามารถจดจำคุกกี้ตัวนั้นโดยเฉพาะ คุกกี้มีประโยชน์ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ

คุกกี้มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณเลือก และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานโดยรวมให้ดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยรับรองได้ว่าคุณจะได้เห็นข้อมูลที่ตรงกับความสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บโดยรวมของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานในเว็บไซต์และเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ โดยคุกกี้บนเว็บไซต์นี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้สองประเภท ได้แก่ "คุกกี้เซสชัน" และ "คุกกี้ถาวร" คุกกี้เซสชันคือคุกกี้ชั่วคราวที่จะอยู่ในอุปกรณ์ในขณะที่คุณยังอยู่ในไซต์เท่านั้น ส่วนคุกกี้ถาวรจะอยู่ในอุปกรณ์ได้ยาวนาน จนกว่าคุณจะลบคุกกี้นั้น ๆ ด้วยตนเอง หรือหมดอายุการใช้งานของคุกกี้นั้น ๆ

การปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้

(1) การปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราวเซอร์ของคุณ หากปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชัน ตลอดจนทุกคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอ็คทีฟของเว็บไซต์นี้ได้

(2) การปิดใช้งานเฉพาะคุกกี้ที่คุณเลือก

คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้บางอย่างเท่าที่เห็นว่าจำเป็นได้ อย่างไรก็ตามโปรดคำนึงไว้เสมอว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากบริษัทอาจถูกจำกัดไปด้วย
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้ คุณสามารถเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในเบราวเซอร์ที่คุณใช้ เพื่อศึกษาในรายละเอียดที่มากขึ้นได้

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต็นี้มีการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถกดยอมรับการใช้คุกกี้ เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา หรือท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่กดยอมรับการใช้คุกกี้ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการใช้ได้ และยังสามารถกดลบคุกกี้ออกได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดการใช้งาน โดยการตั้งค่าที่โปรแกรมเบราวเซอร์ของท่าน

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

ชื่อ: บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด

ที่อยู่: 976 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการติดต่อ: 085-199-9692 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30

อีเมล์: contact@mightybroker.co.th